Chương 1. Tổng quan về kế toán

Chương 2. Hệ thống bảng cân đối

Chương 3. Tài khoản và ghi sổ kế toán

Chương 4. Tính giá các đối tượng kế toán

Chương 5. Chứng từ kế toán và kiểm kê

Chương 6. Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Chương 7. Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ kế toán

Link: http://www.mediafire.com/?ihuu6ea8t313ksa

View more latest threads same category: