” Tăng cường huy động vốn tín dụng nhà nước cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển ở Việt Nam từ 2001 – 2010 “

Kết cấu nội dung:

Nội dung của luận án ngoài phần mở đầu và kết luận, được thể hiện ở 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về tín dụng nhà nước

Chương II: Thực trạng huy động vồn tín dụng nhà nước ở Việt Nam thời gian qua

Chương III: Những giải pháp tăng cường huy động vốn tín dụng nhà nước cho NSNN và cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2001 – 2010

Link download
tại đây

Password
: goccay.vn

View more latest threads same category: