MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chương 1. Tổng quan về quản trị chiến lược

Chương 2. Hoạch định chiến lược

Chương 3. Chiến lược cấp vĩ mô

Chương 4. Chiến lược cấp vi mô

Chương 5. Chiến lược cấp chức năng

Chương 6. Công cụ hoạch định chiến lược

Link: http://www.mediafire.com/?kfg3ia68sd0u2d8

View more latest threads same category: