Tác dụng: Chuyển qua môi trường 3d từ môi trường 2d tuy nhiên hướng xem được người dùng xác lập.

Vd: để chuyển từ môi trường 2d qua 3d với điểm nhìn là ( 1, -1, 1) ta thực hiện như sau:

Command: -vp (space)
Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: 1,-1,1 (space)
Khi đó môi trường 3d chuyển qua như hình vẽ:Ta có thể thay đổi điểm nhìn sao cho phù hợp trong quá trình làm việc.

View more latest threads same category: