TÓM TẮT

Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại (NHTM) dựa trên số liệu khảo sát 200 nhân viên trong toàn bộ 20 NHTM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân viên tương đối hài lòng với công việc hiện tại của họ, đồng thời xác định, đo lường 6 nhân tốảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên và đề xuất 4 giải pháp, trong đó các NHTM cần đặc biệt chú trọng cải thiện nhân tố chếđộ tiền lương, chếđộđãi ngộ, áp lực công việc và nhân tố lãnh đạo. Các nhân tố khác vềđào tạo, thăng tiến, quan hệ, đối xử và điều kiện làm việc trong ngân hàng cũng cần được quan tâm thích đáng.

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, ngoài hai yếu tốđầu vào quan trọng là nguồn lực về tài chính và vật chất, nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức nói chung và đối với các ngân hàng thương mại nói riêng. Thực tế cho thấy, các tổ chức, các ngân hàng thành công đều là những ngân hàng quản trị tốt nguồn nhân lực của họ (Sylvie St-Onga et all, 2004). Nói cách khác, đó là những ngân hàng đã dỡ bỏđược những thách thức về nguồn nhân lực, đảm bảo quản lý và có kế hoạch đào tạo nhân viên tốt đáp ứng được nhu cầu nhân sự cho từng giai đoạn phát triển của mình. Một trong số những thách thức này có liên quan đến sự hài lòng của nhân viên về công việc của họ. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào nhận diện và phân tích tác động của các nhân tố đến sự hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại ở Thừa Thiên - Huế dựa trên số liệu khảo sát 200 nhân viên trong các ngân hàng này, đồng thời đề xuất các biện pháp hữu hiệu để nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên góp phần cải thiện kết quả công việc của họ.

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, chúng tôi vận dụng quan điểm của tác giả Martin Hilb (2003) về mức độ hài lòng của nhân viên về công việc nói chung và tham khảo ý kiến các chuyên gia làm việc tại bộ phận nhân sự của các ngân hàng nghiên cứu về hệ thống các biến đo lường mức độ hài lòng của nhân viên trong ngân hàng. Kết quả là 30 biến chi tiết và 1 biến tổng hợp được lựa chọn đưa vào quan sát trong nghiên cứu ký hiệu từ V1 đến V31. Cụ thể: V1- Trang thiết bị tốt, V2 - Dịch vụ ăn uống tốt, V3 - Điều kiện phục hồi sức lao động tốt khi giải lao, V4 - Mục tiêu kinh doanh rõ ràng, V5 - Cấp trên nỗ lực cao để thực hiện mục tiêu, V6 - Triển vọng phát triển tốt, V7 - Uy tín trên công luận cao, V8 - Năng lực lãnh đạo tốt, V9 - Quan hệ với cấp trên tốt, V10 - Quan hệ với đồng nghiệp tốt, V11 - Đánh giá thành tích công bằng, V12 - Ý kiến của nhân viên được cấp trên tôn trọng, V13 - Sự phối hợp giữa các bộ phận tốt, V14 - Cấp trên coi trọng tài năng và đóng góp của nhân viên, V15 - Thu nhập hợp lý, công bằng, V16 - Hoạt động phúc lợi xã hội tốt, V17 - Chếđộ nghỉ phép hợp lý, V18 - Chếđộ khen thưởng kịp thời, công bằng, V19 - Chếđộ công tác phí tốt, V20 - Thù lao ngoài giờ hợp lý, V21 - Điều kiện được đào tạo tốt, V22 - Điều kiện thăng tiến tốt, V23 - Phân công lao động hợp lý, V24 - Có điều kiện tham gia ý kiến trong công việc, V25 - Độc lập trong công việc, V26 - Khối lượng công việc không quá áp lực, V27 - Công việc có ý nghĩa, V28 - Công việc đòi hỏi khả năng cao, V29 - Chếđộ thời gian làm việc hợp lý, V30 - Công việc đảm bảo và V31 - Mức độ hài lòng chung về công việc hiện tại. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng với 10 quan sát cho mỗi ngân hàng và tiến hành khảo sát toàn bộ 20 ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. Để phân tích tác động của các nhân tố đến mức độ hài lòng đối với công việc của nhân viên, phương pháp phân tích nhân tố và hồi qui bội được sử dụng. Để tránh xu hướng trung bình chủ nghĩa, chúng tôi không sử dụng thang đo 5 mức mà lựa chọn thang đo 4 mức từ 1 đến 4, tương ứng mức 1 là rất không hài lòng, mức 2 là không hài lòng, mức 3 là hài lòng và mức 4 là rất hài lòng.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Mô tả mẫu khảo sát

Thông tin ở Bảng 1 cho thấy cơ cấu về giới tính, độ tuổi và vị trí công việc của nhân viên ngân hàng được khảo sát là phù hợp với thực tế và có thểđại diện cho tổng thể nghiên cứu. Họ có thời gian kinh nghiệm làm việc khá lâu trong các ngân hàng (trung bình 9,0 năm) và trình độ rất cao, chủ yếu từ đại học trở lên (chiếm đến 95%), như vậy họ hoàn toàn có thể hiểu và trả lời được những câu hỏi trong phiếu khảo sát và thông tin mà họ cung cấp là thích đáng để dùng cho phân tích.

3.2 Tác động của các nhân tốđến mức độ hài lòng của nhân viên ngân hàng về công
việc hiện tại


3.2.1. Kết quả phân tích nhân tố

Kết quả phân tích nhân tố được trình bày ở Bảng 2. Với hệ số KMO là 0,754 cho thấy phân tích nhân tố là phù hợp với tập dữ liệu khảo sát nhân viên ngân hàng và 30 biến đều đủđiều kiện đưa vào mô hình phân tích. Cụ thể, nhân tố 1 gồm 8 biến từ V23 đến V30 được gọi là Tính chất và áp lực công việc, nhân tố 2 gồm 6 biến từ V15 đến V20 được gọi là Thu nhập và các ch ếđộđãi ngộ, nhân tố 3 gồm 6 biến từ V9 đến V14 được gọi là Quan hệ và đối xử, nhân tố 4 gồm 5 biến từ V4 đến V8 được gọi là Triển vọng phát triển của ngân hàng và năng lực lãnh đạo, nhân tố 5 gồm 3 biến từ V1 đến V3 được gọi là Điều kiện làm việc và nhân tố 6 gồm 2 biến V21 đến V22 được gọi là Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

4. Kết luận

Với những phân tích trên đây cho thấy, hiện nay nhân viên trong các ngân hàng nghiên cứu khá hài lòng về công việc và môi trường làm việc của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, các ngân hàng cần phải cải thiện mạnh mẽ về nhiều mặt theo 6 nhân tố đã được xác định để có thể nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên, từ đó tạo cho nhân viên thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình hơn, tin tưởng, trung thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngân hàng. Trong đó, các ngân hàng cần đặc biệt chú trọng cải thiện chếđộ tiền lương, chếđộđãi ngộ, giảm áp lực công việc và lãnh đạo cần nỗ lực nhiều hơn trong việc thực hiện mục tiêu phát triển của ngân hàng, xây dựng và nâng cao uy tín của ngân hàng, đảm bảo một triển vọng phát triển tốt hơn trong tương lai. Đồng thời các ngân hàng cần quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, tạo cho nhân viên có cơ hội thăng tiến và không nên coi nhẹ việc cải thiện các mối quan hệ, đối xử và điều kiện làm việc trong ngân hàng, xây dựng môi trường và văn hoá mà ở đó nhân viên làm việc hiệu quả hơn và năng suất hơn.


Link download: http://www.mediafire.com/view/?75c52dil6jiwc8z

View more latest threads same category: