Hàm SUMPRODUCT()

Sum = Tổng / Product = Tích
SUMPRODUCT = Tổng của tích (các mảng dữ liệu)

Cú pháp: = SUMPRODUCT(array1, array2, ...)array1, array2, ... : Có thể dùng từ 2 tới 255 mảng (với Excel 2003 trở về trước thì con số này chỉ là 30) và các mảng này phải cùng kích thước với nhau
Lưu ý:
  • Nếu các mảng không cùng kích thước, SUMPRODUCT sẽ báo lỗi #VALUE!

  • Bất kỳ một phần tử nào trong mảng không phải là dữ liệu kiểu số, sẽ được SUMPRODUCT coi như bằng 0 (zero)
Ví dụ:Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

SUMPRODUCT(A1:B3, C13) = 156
Cách tính: 156 = (3*2)+(4*7)+(8*6)+(6*7)+(1*5)+(9*3)

Nếu dùng SUM() với công thức mảng, sẽ cho kết quả tương đương:
{SUM(A1:B3 * C13)} = SUMPRODU

View more latest threads same category: