Hàm PRODUCT()

Dùng để tính tích của các số

Cú pháp: = PRODUCT(number1, number2, ...)
number1, number2,... : là những con số mà ta muốn tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa của chúng
Ghi chú:
  • number1, number2, ... có thể lên đến 255 con số (với Excel 2003 trở về trước, con số này chỉ là 30)

  • Nếu các number nằm trong một mảng dữ liệu, thì chỉ có những giá trị kiểu số trong mảng đó mới được tính; những giá trị không phải là kiểu số sẽ được bỏ qua.

Ví dụ:
PRODUCT(2, 3, 4) = 24

View more latest threads same category: