Lấy trị tuyệt đối của một số

Cú pháp: = ABS(number)number: Số muốn tính trị tuyệt đối

Ví dụ
:
ABS(2) = 2

ABS(-5) = 5

ABS(A2) = 7 (A2 đang chứa công thức = 3.5 x -2)

View more latest threads same category: