Lúc trước có học lệnh DIV để chia đối tượng ra thành nhiều phần. Bỏ lâu giờ dùng lại thì .... quên mất.

Nhờ thầy hoặc các bạn nào nhớ hướng dẫn giúp em

View more latest threads same category: