Bài 1: Hội đồng chuyên gia các công ty Pháp dùng thang điểm 5 để đánh giá khả năng kinh doanh của 5 khách sạn như sau: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên chỉ tiêu Vốn thương mại

Download: Mediafire

View more latest threads same category: