Trong giáo trình toán rời rạc 2 của Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ có đề cập đến "Logic mờ"

Download: MediaFire

View more latest threads same category: