Các hàm phục vụ cho việc nhập/xuất trong C được nằm trong thư viện chuẩn có tên: stdio.h. Một chương trình muốn sử dụng các hàm nhập/xuất thì trước tiên phải nhúng thư viện chuẩn này vào đầu của mỗi chương trình.

Cú pháp:
#include
1. Các thao tác nhập xuất chuỗi đơn giản.
Để nhập vào một chuỗi thì hàm gets() là sự lựa chọn đơn giản nhất. Các ký tự sẽ được nhập và cho đến khi nhấn phím Enter.

Cú pháp:
gets(str);
Trong đó: str là một mảng ký tự được khai báo.

Tương tự như vậy, để in ra một chuỗi, chúng ta có thể dùng hàm puts(). Ký tự xuống dòng sẽ kết thúc việc xuất chuỗi.

Cú pháp:
puts(str);
Ví dụ:
Code:
#include //Gọi thư viên chuẩn

void main()
char name[20]; //Khai báo một mảng ký tự để chứa Name
puts(“Nhap ten ban:”); //Sử dụng hàm puts để xuất chuỗi
fflush(stdin); //Xóa bộ đệm
gets(name); //Nhập Name
puts(“Xin chao ban “);
puts(name); //Hiển thị tên vừa nhập
getch(); //Dừng màn hình lại.
2. Nhập/xuất chuỗi có định dạng.
Ở trên là các hàm cho phép nhập/xuất chuỗi. Tuy nhiên đó chỉ là những hàm nhập/xuất đơn giản. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần sử dụng các hàm khác để nhập/xuất với nhiều định dạng khác nhau.
Các hàm nhập/xuất có định dạng.
Các hàm thường được dùng như: scanf() và printf(). Các hàm này được sử dụng để nhập và hiển thị các kiểu dữ liệu hỗn hợp trong một câu lệnh duy nhất.

Cú pháp:
scanf(“%s”, str);
printf(“%s”, str);
Trong đó: định dạng “%s” cho biết rằng một giá trị chuỗi sẽ được nhập/hiển thị. str là một mảng ký tự được khai báo và truyền vào.

Chúng ta sẽ sửa đổi chương trình ở trên một chút, trong ví dụ này, chúng ta sử dụng các hàm scanf() và printf() thay vì các hàm: gets() và puts().

Code:
#include //Gọi thư viện chuẩn

void main()
char name[20]; //Khai báo mảng ký tự để chứa tên
printf(“Nhap ten ban:”); //Hiển thị chuỗi
fflush(stdin); //Xóa bộ đệm
scanf(“%s”,name); //Nhập dữ liệu có định dạng
printf(“Xin chao ban %s”, name); //Xuất dữ liệu có định dạng
getch(); //Dừng màn hình
Các định dạng khác như: %c, %f, %d…. với các chức năng lần lượt: nhập xuất 1 ký tự, nhập xuất dạng số thập phan, nhập xuất dạng số nguyên…

View more latest threads same category: