PDA

View Full Version : Tân Tác Long Hổ Mônchaubathong
04-27-2012, 08:19 AM
Sẽ cập nhật liên tục các chap mới truyện Tân Tác Long Hổ Môn tại đây cho các bạn

Tân Tác Long Hổ Môn chap 675 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?37710-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-675-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 674 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?37378-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-674-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 671 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?36228-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-671-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 670 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?35975-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-670-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 669 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?35598-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-669-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 668 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?35341-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-668-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 667 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?35076-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-667-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 666 [Tiếng Trung] (http://goccay.vn/showthread.php?34987-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-666-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 661 (http://goccay.vn/showthread.php?33595-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-661)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 660 (http://goccay.vn/showthread.php?33247-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-660)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 659 (http://goccay.vn/showthread.php?32842-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-659)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 658 (http://goccay.vn/showthread.php?5014-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-update-chap-381-Tieng-Viet-next-is-382-383-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 657 (http://goccay.vn/showthread.php?31982-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-657)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 656 (http://goccay.vn/showthread.php?30963-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-656)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 655 (http://goccay.vn/showthread.php?29924-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-655)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 654 (http://goccay.vn/showthread.php?28915-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-654)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 653 (http://goccay.vn/showthread.php?27833-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-653)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 652 (http://goccay.vn/showthread.php?27469-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-652)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 651 (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgoccay.vn%2Fshowthread.php%3F2592 1-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-651&ei=bqK5UIvtKdGTiAeAuIHwAQ&usg=AFQjCNEiM6B-x7X-Vokjk9TktaGaZnlTwA)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 649 (http://goccay.vn/showthread.php?23890-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-649)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 647 (Tiếng Trung) (http://goccay.vn/showthread.php?21725-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-647-Tieng-Trung-)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 646 (http://goccay.vn/showthread.php?20821-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chapter-646-)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 645 (http://goccay.vn/showthread.php?19931-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-645)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 644 (http://goccay.vn/showthread.php?19185-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-644)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 643 (http://goccay.vn/showthread.php?17640-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-643)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 642 (http://goccay.vn/showthread.php?16411-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-642)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 641 (http://goccay.vn/showthread.php?15729-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-641)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 640 (http://goccay.vn/showthread.php?14969-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-640)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 639 (http://goccay.vn/showthread.php?13999-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-639)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 638 (http://goccay.vn/showthread.php?13459-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chapter-638-)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 637 (http://goccay.vn/showthread.php?12649-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-637)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 636 (http://goccay.vn/showthread.php?12048-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-636)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 635 (http://goccay.vn/showthread.php?11436-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-635)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 634 (http://goccay.vn/showthread.php?10827-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-634)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 633 (http://goccay.vn/showthread.php?10135-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-633)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 624 (http://goccay.vn/showthread.php?5261-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-624)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 623 (http://goccay.vn/showthread.php?t=5012)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 622 (http://goccay.vn/showthread.php?t=4819)
Tân Tác Long Hổ Môn chap 390 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?37715-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-390-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 389 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?37714-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-389-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 388 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?37713-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-388-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 387 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?37712-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-387-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 386 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?35417-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-386-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 385 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?35190-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-385-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 384 [Tiếng Việt] (http://goccay.vn/showthread.php?37716-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-384-Tieng-Viet-)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 383 (http://goccay.vn/showthread.php?33178-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-383)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 382 (http://goccay.vn/showthread.php?32709-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-382)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 381 (http://goccay.vn/showthread.php?32651-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-381)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 380 (http://goccay.vn/showthread.php?29657-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-380)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 379 (http://goccay.vn/showthread.php?28689-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-379)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 378 (http://goccay.vn/showthread.php?28435-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-378)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 377 (http://goccay.vn/showthread.php?28147-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-377)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 376 (http://goccay.vn/showthread.php?27670-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-376)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 375 (http://goccay.vn/showthread.php?27425-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-375)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 374 (http://goccay.vn/showthread.php?27140-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-374)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 373 (http://goccay.vn/showthread.php?26745-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-373)

Tân Tác Long Hổ Môn chap 372 (http://goccay.vn/showthread.php?26517-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-372)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 371 (http://goccay.vn/showthread.php?25916-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-371)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 370 (http://goccay.vn/showthread.php?25656-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-370)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 369 (http://goccay.vn/showthread.php?25366-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-369)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 368 (http://goccay.vn/showthread.php?25162-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-368)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 367 (http://goccay.vn/showthread.php?24960-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-367)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 365 (http://goccay.vn/showthread.php?24417-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-365)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 364 (http://goccay.vn/showthread.php?24402-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-364)

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 363 (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgoccay.vn%2Fshowthread.php%3F2395 6-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-363&ei=O6GOUI3hEaykigeugoGoAQ&usg=AFQjCNH7YQ4wjJCqo-tVbLz3t2ws1p5xeA&sig2=RdJ0XlxnMf_P8ZDANE-CNA)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 362 (http://goccay.vn/showthread.php?22760-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-362)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 361 (http://goccay.vn/showthread.php?21591-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-361)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 360 (http://goccay.vn/showthread.php?21437-Truyen-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-360)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 359 (http://goccay.vn/showthread.php?21129-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-359)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 358 (http://goccay.vn/showthread.php?20774-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-358)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 357 (http://goccay.vn/showthread.php?20423-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-357)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 356 (http://goccay.vn/showthread.php?19081-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-356)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 355 (http://goccay.vn/showthread.php?18830-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-355)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 354 (http://goccay.vn/showthread.php?18520-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-Chap-354)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 353 (http://goccay.vn/showthread.php?18314-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-353)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 352 (http://goccay.vn/showthread.php?17716-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-352)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 351 (http://goccay.vn/showthread.php?17527-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-351)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 350 (http://goccay.vn/showthread.php?17526-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-350)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 349 (http://goccay.vn/showthread.php?17086-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-349)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 348 (http://goccay.vn/showthread.php?16513-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-348)

Tân Tác Long Hổ Môn - Chap 347 (http://goccay.vn/showthread.php?16197-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-347)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 346 (http://goccay.vn/showthread.php?15945-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-346)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 345 (http://goccay.vn/showthread.php?15743-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-345)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 344 (http://goccay.vn/showthread.php?15622-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-344)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 343 (http://goccay.vn/showthread.php?15478-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-343)

Tân Tác Long Hổ Môn - chap 342 (http://goccay.vn/showthread.php?15145-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-342)

thugian
08-17-2012, 11:52 AM
cập nhật chap 639 cho các bạn

convoibungnho
08-23-2012, 03:58 PM
Bác graphic gom tất cả của Long Hổ Môn - Thạch Hắc Long - Vương Tiểu Long vào 1 một danh mục này cho gọn

camyvevn
09-04-2012, 10:38 AM
đã update thêm Tân tác Long Hổ Môn chap 346 (http://goccay.vn/showthread.php?15945-Tan-tac-Long-Ho-Mon-chap-346)

graphic
10-05-2012, 07:01 AM
Đã cập nhật thêm
Tân Tác Long Hổ Môn chap 358 (http://goccay.vn/showthread.php?20774-Tan-Tac-Long-Ho-Mon-chap-358)

cho anh em

camyvevn
10-08-2012, 08:47 AM
đã có chap 359. hot hot

camyvevn
10-30-2012, 07:04 AM
đã cập nhật thêm chap 365 Tiếng Việt cho anh em

camyvevn
11-09-2012, 11:20 PM
cập nhật thêm chap 371 cho anh em

chaubathong
11-21-2012, 10:44 AM
update chap mới cho anh em

camyvevn
11-23-2012, 09:37 AM
update chap 376

camyvevn
11-26-2012, 02:48 PM
update chap 377

camyvevn
11-28-2012, 09:35 AM
update chap 378

graphic
11-30-2012, 08:09 AM
update chap 379

camyvevn
12-01-2012, 01:25 PM
update chap 654 tiếng Trung

camyvevn
12-06-2012, 08:06 AM
update chap 380

camyvevn
12-07-2012, 08:00 PM
update chap 655

graphic
12-14-2012, 02:15 PM
update chap 656 tiếng Trung

camyvevn
12-14-2012, 03:48 PM
Bài viết hay, cho mình ít thông tin he. Khi nào có cần tớ sẽ liên hệ cậu

Bạn liên hệ qua mail goccay.vn@gmail.com đó

camyvevn
12-21-2012, 06:23 PM
update chap 657

ken.cool9x
02-01-2013, 04:21 PM
update chap 384 đi a

camyvevn
02-16-2013, 09:16 AM
up lên cho mọi người xem

gatredaivuong
10-22-2013, 04:30 PM
sao lại có từ chap 622 trở lên,chap dưới 622 đâu bạn

tuanthot
10-22-2013, 04:44 PM
sao lại có từ chap 622 trở lên,chap dưới 622 đâu bạn

đang post từ chap 500++ đó bạn