PDA

View Full Version : Lệnh Zoom trong AutoCAD - Dùng để phóng to thu nhỏ hình ảnh các đối tượnghiti
03-15-2012, 11:00 PM
Lệnh Zoom trong AutoCAD

Dùng để phóng to thu nhỏ hình ảnh các đối tượng trong khung nhìn hiện hành (viewport).

Command: Zoom ↵ (hoặc Z, hoặc từ View toolbar, hoặc từ Standard toolbar)
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>:

Các lựa chọn
Realtime mặc định của lệnh zoom. Khi thực hiện lựa chọn này, con trỏ chuột biến thành hình kính lúp. Giữ chuột trái, kéo lên thì phóng to, kéo xuống thì thu nhỏ. Nhấn ESC để thoát.
All tạo lại toàn bộ màn hình, hiển thị toàn bộ bản vẽ lên màn hình
Center phóng to màn hình quanh một tâm điểm với chiều cao cửa sổ
Dynamic phóng to màn hình trong một khung chữ nhật. Dùng chuột trái để chọn thay đổi kích thước của khung. Nhấn Enter để phóng to màn hình..
Extents phóng to đối tượng bản vẽ đến khả năng tối đa
Previous phục hồi lại dạng Zoom trước đó
Scale phóng to hình ảnh theo tỉ lệ mong muốn: 0.5x, 1x, 2x...

SuThatPhuPhang
09-25-2012, 09:17 AM
Lệnh này đơn giản nhưng dùng cực kì hiệu quả :cool: