PDA

View Full Version : [4share.vn/Fshare.vn/Share.vnn.vn] 1 link download các phiên bản Windows 8 chính gốcTriển Chiêu
08-20-2012, 09:36 PM
Link 4share.vn

Link download:
Windows 8 64bit/ Windows 8 Professional 64bit
http://up.4share.vn/f/4577717d7c767475/[nguoiradizz]en_windows_8_x64_dvd_915440.iso.file
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

Windows 8 32bit/ Windows 8 Professional 32bit
http://up.4share.vn/f/3d0f0905040e0e0a/[nguoiradizz]en_windows_8_x86_dvd_915417.iso.file
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Windows 8 Professional VL 64bit
http://up.4share.vn/f/4775737e747e7e76/[nguoiradizz]_en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso.file
File Name:en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages:English
SHA1:6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

Windows 8 Professional VL 32bit
http://up.4share.vn/f/7b494f4248424e48/[nguoiradizz]_en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso.file
File Name:en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages:English
SHA1:548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

Windows 8 N 64bit/ Windows 8 Professional N 64bit
http://up.4share.vn/f/6250565b51565755/[nguoiradizz]_en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso.file
File Name: en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso
Languages: English
SHA1: 774EE8E02E5473387DD3D3471D99E22B6DE5B2D5

Windows 8 N 32bit/ Windows 8 Professional N 32bit
http://up.4share.vn/f/5a686e63696e6e6e/[nguoiradizz]_en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso.file
File Name: en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso
Languages: English
SHA1: D61ABA4080FA2E3C580B85632D4318676262C0A1

Windows 8 Enterprise N 64bit
http://up.4share.vn/f/5a686e6263696f68/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso.file
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso
Languages: English
SHA1: AFFED62BF84DF222CBFCC38B0C21D8B7B9FC74B5

Windows 8 Enterprise N 32bit
http://up.4share.vn/f/3a080e0203090e0a/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso.file
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso
Languages: English
SHA1: 4978D608DAE0EC468553032FD63B97A4951FE42C

Windows 8 Enterprise 64bit
http://up.4share.vn/f/5466606c6d676563/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso.file
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
Languages: English
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

Windows 8 Enterprise 32bit
http://up.4share.vn/f/4775737f7e747777/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso.file
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
Languages: English
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656Link Fshare.vn

Link download: ( Mật khẩu download: buykeyplus.com )
Windows 8/ Windows 8 Professional 32 bits:
http://www.fshare.vn/file/T5KG28Q0NT/

Windows 8/ Windows 8 Professional 64 bits:
http://www.fshare.vn/file/T3KF4VBQ7T/

Windows 8 Enterprise 32 bits:
http://www.fshare.vn/file/TYP26PJCST/

Windows 8 Enterprise 64 bits:
http://www.fshare.vn/file/T4B8Q6Q64T/
Link Share.vnn.vn

Link download:
Windows 8/ Windows 8 Professional 32 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490562

Windows 8/ Windows 8 Professional 64 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490555

Windows 8 Enterprise 32 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490559

Windows 8 Enterprise 64 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490629

Windows 8 Enterprise N 32 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490613

Windows 8 Enterprise N 64 bits:
http://share.vnn.vn/dl.php/11490592

Windows 8 N 32bit/ Windows 8 Professional N 32bit
http://share.vnn.vn/dl.php/11492098

Windows 8 N 64bit/ Windows 8 Professional N 64bit
http://share.vnn.vn/dl.php/11491065

Windows 8 Pro VL 32bits
http://share.vnn.vn/dl.php/11491982

Windows 8 Pro VL 64bits
http://share.vnn.vn/dl.php/11491264

canon
08-27-2012, 04:36 PM
có ai test link chưa? :p

Triển Chiêu
08-27-2012, 07:07 PM
Link chuẩn đó bác
có ai test link chưa? :p

kudo1908
11-17-2012, 08:46 PM
fshare die òi